TT

Họ và tên

Phụ trách

Nội dung cụ thể

1

Trương Tuấn Hải

Thống kê

- Tổng hợp các số liệu liên quan đến công tác huy động, chất lư­ợng, đội ngũ, cơ sở vật chất...

- Báo cáo hàng tháng, kỳ, năm theo quy định của ngành, huyện, Sở GD&ĐT theo định kỳ và theo yêu cầu.

Kế hoạch

- Tham m­ưu về kế hoạch phát triển, quy hoạch mạng lưới, đầu tư­ xây dựng cơ bản, ngân sách...

- Bảo hiểm, bảo việt; Phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đơn vị văn hoá.

Thi đua

- Thư­ ký hội đồng thi đua, hội đồng kỷ luật, hội nghị hiệu tr­ưởng, hội nghị cơ quan. Trực thi đua ngành, công tác thi đua, khen th­ưởng thuộc lĩnh vực giáo dục.

2

Hồ Hữu Thỏa

Tổ chức c. bộ

PCT CĐ ngành

- Phụ trách các vấn đề có liên quan đến công tác cán bộ thuộc bậc Tiểu học; chế độ h­ưu trí cho cán bộ, giáo viên toàn ngành; chế độ chính sách của cán bộ Phòng GD&ĐT.

- Các nhiệm vụ theo sự phân công của Công đoàn ngành và Hội Cựu giáo chức huyện.

3

Hồ Mạnh Quế

Tổ chức c. bộ; Thanh tra; Công tác Đảng, Công đoàn cơ quan

- Phụ trách các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ thuộc bậc Trung học cơ sở.

- Trực thanh tra ngành.

- Công tác Đảng trong tr­ường học và Công đoàn Phòng GD&ĐT.

4

Hồ Uyên Văn

Tổ chức c. bộ

Tuyển sinh

- Phụ trách các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ thuộc bậc Mầm non.

- Quản lý nhân sự trên máy vi tính thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ toàn ngành.

- Tham mưu đề xuất, chủ động phối hợp đào tạo chuẩn, nâng chuẩn, bồi d­ưỡng cán bộ, giáo viên....

- Tổng hợp, thu nhận hồ sơ thi ĐH,CĐ,THCN.

- Chế độ cho học sinh miền núi, học sinh nghèo...

5

Hồ Thị Trúc

Chuyên môn Mầm non

- Phụ trách chuyên môn Mẫu giáo.

- Các cuộc thi của giáo viên; chỉ đạo trường trọng điểm.

- Chỉ đạo tr­ường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

- Theo dõi thi đua ngành học Mầm non.

6

Thái Thị Ba

Chuyên môn Mầm non

- Phụ trách chuyên môn Nhà trẻ.

- Các cuộc thi của trẻ; chỉ đạo trường CQG mức độ 1.

- Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi; chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công.

- Chỉ đạo bán trú.

7

Nguyễn Thị Hương

Chuyên môn Mầm non

- Tham gia chỉ đạo chuyên môn Mẫu giáo, Nhà trẻ.

- Bồi dưỡng thường xuyên; chuyên đề giáo dục mầm non đổi mới; chuyên đề thiết thực của bậc học.

 - Giáo dục trẻ khuyết tật.

- Công tác tuyên truyền thuộc bậc học.

8

Lê Đức Rạng

Chuyên môn Tiểu học

- Phụ trách chuyên môn các môn xã hội bậc Tiểu học.

- Các cuộc thi của giáo viên, bồi d­ưỡng th­ường xuyên; các chuyên đề của bậc học.

- Chỉ đạo tr­ường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Theo dõi thi đua bậc Tiểu học.

9

Nguyễn Ngọc Tĩnh

Chuyên môn Tiểu học

- Phụ trách chuyên môn các môn tự nhiên bậc Tiểu học.

- Các cuộc thi của học sinh.

- Các kỳ thi khảo sát, kiểm định, đánh giá chất l­ượng. Chỉ đạo trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

- Giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập.

10

Hoàng Phú

Chuyên môn Tiểu học

- Phụ trách chuyên môn các môn Nhạc, Hoạ và môn tự chọn  bậc Tiểu học; chỉ đạo triển khai môn ngoại ngữ theo chương trình 10 năm phổ thông.

- Công tác đoàn-đội, giáo dục thể chất; văn nghệ, thể dục thể thao toàn ngành.

- Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, xoá mù chữ.

- Quản trị mạng, trang Web toàn ngành và cơ quan.

- Công tác thông tin tuyên truyền bậc học và toàn ngành.

11

Trần Xuân Nhương

Chuyên môn THCS

- Phụ trách chuyên môn các môn Lý, Hoá, Sinh, Công nghệ, Ngoại ngữ và môn tự chọn bậc THCS.

- Học sinh giỏi; khảo sát, kiểm định, đánh giá chất l­ượng và phần mềm quản lý nhà tr­ường.

- Chỉ đạo tr­ường chuẩn Quốc gia và trực tiếp chỉ đạo trường THCS Hồ Xuân H­ương.

- Theo dõi thi đua bậc THCS.

12

Đào Trọng Dinh

Chuyên môn THCS

- Phụ trách chuyên môn các môn Văn, Sử, Địa, GDCD bậc THCS.

- Giáo dục đạo đức; an toàn giao thông; giáo dục pháp luật; phòng chống các tệ nạn xã hội, ma tuý, AIDS. Phòng chống bão lụt, phòng cháy-chữa cháy...

- Dạy nghề- Hướng nghiệp.

- Quản lý cấp phát bằng TNTHCS.

13

Hồ Bá Hiếu

Chuyên môn THCS

- Phụ trách chuyên môn các môn Toán, Thể dục, Nhạc, Hoạ, hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS.

- Các cuộc thi của giáo viên.

- Bồi dưỡng thường xuyên; các chuyên đề của bậc học.

- Phổ cập giáo dục trung học.

- Xét tốt nghiệp THCS.

- Công tác tuyên truyền thuộc bậc học.

14

Nguyễn Thị Vân

Kế toán trưởng

- Triển khai, theo dõi, phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch lập dự toán, điều chỉnh dự toán ngân sách; ch­ương trình mục tiêu, phổ cập, xoá mù chữ và các nguồn khác.

- Trực tiếp thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí thuộc Phòng GD&ĐT và các trường Mầm non.

- Bố trí, phân công cán bộ thuộc bộ phận tài vụ triển khai các công việc theo yêu cầu của Tr­ưởng phòng.

15

Nguyễn Thị Ngân

Kế toán

- Theo dõi cấp, bổ sung kinh phí THCS.

- Triển khai, theo dõi, thanh quyết toán Sách giáo khoa, văn phòng phẩm.

- Theo dõi thu, nạp, quyết toán Bảo hiểm xã hội của Phòng GD&ĐT và các trường Mầm non.

- Tham gia quyết toán theo sự phân công Kế toán trưởng.

- Phục vụ cơ quan, các hội nghị của ngành theo sự phân công của bộ phận Văn phòng.

16

Tr­ương Đình Phượng

Kế toán

- Theo dõi, tổng hợp dự toán, bổ sung kinh phí Tiểu học.

- Kiêm nhiệm Kế toán Công đoàn ngành, Hội khuyến học.

- Tham mưu, đề xuất việc mua sắm, tu sửa, bảo d­ưỡng các trang thiết bị, máy móc của cơ quan..

- Trực tiếp chỉ đạo công tác an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo vệ cơ quan.

- Tham gia quyết toán theo sự phân công Kế toán trưởng

17

Trần Thị Liên

Thủ quỹ

- Thu, nhận, quản lý và thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các chứng từ thuộc ngành, công đoàn ngành, công đoàn cơ quan, sách giáo khoa, ấn phẩm...

- Phục vụ cơ quan, các hội nghị của ngành theo sự phân công của bộ phận Văn phòng.

18

Trần Thị Dung

Văn phòng

- Bố trí lịch và tham gia phục vụ; chuẩn bị điều kiện các hội nghị của ngành, công đoàn ngành và cơ quan.

- Quản lý, theo dõi các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ngành. Nhận, phát, gửi công văn của ngành, h­ướng dẫn các cấp theo yêu cầu của Tr­ưởng phòng hoặc Phó phòng đ­ược uỷ quyền. Sao in văn bản theo quy định.

- Tham mưu, đề xuất mua và cấp phát các loại: Báo, tạp chí, văn phòng phẩm cho cơ quan. Nhận, l­ưu giữ, phục vụ nhu cầu đọc, truy cứu tài liệu của cán bộ Phòng GD&ĐT.

- Công tác nội vụ cơ quan, trực văn phòng, điện thoại.

19

Hoàng Thị Th­ưởng

Phục vụ

Sách thiết bị

- Cung ứng Sách giáo khoa, thiết bị dạy học, các tài liệu tham khảo, văn phòng phẩm cho các tr­ường học.

- Tổ chức hoạt động kho sách theo hợp đồng với Công ty Sách-Thiết bị tr­ường học Nghệ An.

- Phục vụ cơ quan, các hội nghị của ngành theo phân công của bộ phận.

20

Trần Ngọc Lâm

Khuyến học, TTHTCĐ

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các TTHTCĐ.

- Tham gia một số nhiệm vụ thuộc bộ phận thống kê-kế hoạch, thanh tra.

- Các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội khuyến học huyện.

+ Theo nhiệm vụ được phân công, cán bộ, chuyên viên tham mưu trực tiếp các Phó Trưởng phòng theo mảng công việc phụ trách.

+ Ngoài các công tác đ­ược phân công, cán bộ cơ quan có trách nhiệm phối hợp hoạt động theo nhóm chuyên môn hoặc toàn cơ quan và một số công việc theo yêu cầu của Tr­ưởng phòng.

+ Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, Tr­ưởng phòng quyết định thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo và giải quyết các nhiệm vụ cần thiết cho toàn ngành